,, Rö Hembygdsförening - Förhistoria - Inledning
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Förhistoria > Inledning
GÄSTBOK

Förhistoria och fornminnen

et är ju bara en försvinnande liten del av jordens ålder som det funnits något Rö. De äldsta bergarterna man lyckats datera lär ju vara så där 4 1/2 miljard år gamla. Säger man att jordens ålder är ett år, så skulle det första livet - enkla bakterier - ha uppstått i slutet av februari; primitiva växter började etableras i juni, fiskar i november, dinosaurierna i mitten av december och de första människorna vid 8-tiden på kvällen den 30 december.

Ändå finns det i Rö spår av liv bevarade från "slutet av november"; här finns nämligen gott om fossiler, förstenade lämningar av djur och växter som levde för omkring 500 miljoner år sedan. Tyvärr är det ganska säkert att de inte levde här i Rö, utan de har kommit hit med inlandsisen långt efter att de dött. (Sedan kan man ju diskutera hur meningsfullt det är att tala om Rö, när den här biten av jordskorpan för 500 miljoner år sedan låg en bit söder om ekvatorn).

När det sent omsider kom människor till Rö, för kanske sju tusen år sedan, såg socknen helt annorlunda ut än i dag - vi skulle säkert inte känna igen oss alls. Först kom fiskare och jägare som byggde tillfälliga boplatser; om vi hittar något från deras tid så är det vanligen små saker som de tappat bort eller kasserat. Senare blev man bofast och började bygga bostäder, gravfält och andra anläggningar som i några fall bevarats i form av fasta fornminnen. De flesta av dessa första Röbors anläggningar är ändå antagligen fortfarande okända - vi har röjt åkrar och byggt hus ovanpå dem.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för att hålla reda på alla fasta fornlämningar i Sverige och drygt 140 av dem ligger i Rö. Det är en högst blandad lista med fornminnen man hittat och anser värda att hålla reda på. Vissa är från stenåldern och vissa är så moderna som milstenar från 1700-talet och torp som fortfarande var bebodda på 1800-talet. De ligger alla i socknens norra del. Det är helt tomt söder om Beateberg, vilket gör att man misstänker att ingen har inventerat den södra delen av socknen.

Det är nog litet äventyrligt att dra några vittgående slutsatser av fornminnenas fördelning över socknen; vi vet ingenting om hur heltäckande inventeringarna varit, hur dateringarna gjorts etc. Den totala frånvaron av fornminnen i socknens södra del är också starkt misstänkt, särskilt som det var den delen av socknen som först höjde sig över havet.

En sak kanske man ändå vågar observera: stenåldersfynden är koncentrerade till området Ticksta - Mälby - Eke - Risby. Bronsåldersfynden är däremot väl spridda över hela socknens centrala bygd. Litet slarvigt kan man då våga påstå, att Rö var lika bebyggt för 3000 år sedan som det är i dag! Det finns ju också en mängd bronsåldersrösen på berget öster om Jälnan; här ser vi antagligen spår av seden att bygga gravrösen över bygdens stormän vid vattenlederna, där de syntes vida omkring. Jälnan, Rösjön och Gullungesjön var ju för 3000 år sedan en sammanhängande, långsträckt havsvik - bredden kanske inte räckte till för att segla, förstås; det är jobbigt nog att kryssa i smala vikar med moderna riggar och med ett enda råsegel gick det nog inte alls - men ro kunde man säkert, kanske ända ned till Harsjön i Kårsta.

Men som alltid finns det mängder av okända faktorer som kan ha påverkat den bild vi ser - en bra boplats fortsätter att vara en boplats; det mesta av sten- och bronsålderns lämningar ligger nog gömda under våra nutida gårdar, eller också har de mödosamt släpats bort från åkrarna och lagts i röjningsrösen i skogskanter och åkerholmar.

Om vi får tid och ork tänker vi leta reda på några av dessa fornminnen och fotografera dem, så att vi kan presentera dem mer utförligt; men om någon känner sig manad att hjälpa till i det arbetet är han eller hon mer än välkommen - hör av er!

Historiska museet presenterar också vissa föremål i sina samlingar på sin hemsida, bland annat några fynd från Rö. Där nämns 14 fynd i Rö socken, men få av dem är särskilt märkvärdiga. Flera kommer från ett par Röbors privata fornfyndssamlingar där det inte ens är säkert att föremålen hittats i Rö. Ett par exempel har vi ändå tagit med här, flintdolken från Hallboda och ikonen från Beateberg. Den senare är ju inget egentligt fornminne, men får ändå vara med som exempel på Historiska museets samlingar.

Sidan först publicerad 2009-10-29, senast uppdaterad 2012-05-17