,, Rö Hembygdsförening - Folk - PNR - Inledning
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Personnotisregister 1365-1750 > Inledning
GÄSTBOK

Röbor i källorna

Register över notiser i kyrkböcker och andra källor som nämner Röbor

en här databasen innehåller notiser om Röbor från äldsta tid till slutet av 1700-talet. De kommer från de källor som anges i källförteckningen nederst på den här sidan. Vissa källor är inte färdiggranskade ännu - vilka det gäller framgår av källförteckningen.

Registret är senast uppdaterat 2017-08-23 och innehåller 17095 personnotiser och 24645 relationer.

Förutom personnotiserna finns ett sjuttiotal notiser ur domböckerna som bara nämner platser; det handlar mestadels om fastighetsaffärer av olika slag - de är medtagna för att de kan bidra när man försöker reda ut gårdarnas öden. En del av notiserna handlar inte säkert om Röbor, därför att de identifieras med ett platsnamn som finns även i andra socknar, men vi har valt att ta med dem ändå när det inte är säkert att de är utsocknes.

Notiserna innehåller följande uppgifter:

 • Datum - om månad eller dag inte uppges står det 00 på deras plats.
 • Arkiv - var notisen lästs.
 • Volym - en förkortning för källan: se också "källor" nedan.
 • Sida/folio - originalets sid- eller folionummer. Om pagineringen är satt (vanligen stämplat) av arkivmyndigheten används det numret, annars används den ursprungliga numreringen. I vissa fall finns ingen paginering alls, vilket är ett bekymmer när man skall hänvisa till en bestämd sida i volymen. Man får då använda någon av de övriga numreringarna i Riksarkivets eller Arkiv Digitals webarkiv.
 • AD bild - bildnummer inom volymen i Arkiv Digital.
 • RA bildid - Riksarkivets bildid-nummer. Alla skannade sidor på Riksarkivets webplats har ett unikt bildid-nummer.
 • Halva - sätts ut när en bild visar ett helt uppslag i originalet och texten är skriven sida för sida.
 • Mikrofiche - Riksarkivets beteckning på mikrofichevolymen följt av kortnummer, radnummer och bildnummer skilda av bråkstreck.
 • Rad - Om källan är indelad i notiser anges dess nummer på sidan. I löpande text har vi i stället räknat rader från sidans början. I bland är det inte självklart hur man då skall räkna (t ex när det finns flera kolumner med olika antal rader i) och då kan det skilja litet beroende på hur man räknar. Förhoppningsvis skall siffran ändå göra det lättare att hitta.
 • Ordningsnummer - I bland finns ett ordningsnummer för året i kyrkböckerna; om det finns står det här.
 • Händelse - vilken typ av händelse som har föranlett notisen. Om det står "Nämnd" i detta fält lämnas en närmare förklaring under Anteckningar (om det är känt).
 • Härledd - om en person inte är omnämnd alls i källan utan har härletts från de uppgifter som finns kallas notisen för härledd.
 • Epitet - i detta fält står titel, yrkesbeteckning, släktrelation eller andra bestämningar som anges i källan.
 • Förnamn
 • Patronymikon, dvs faderns namn följt av "son" eller "dotter".
 • Efternamn, dvs släktnamn, soldatnamn m fl som inte är patronymika.
 • Plats
 • Socken
 • Anmärkningar
 • Uppdaterad - När notisen skapades eller senast ändrades

Tillsammans med varje notis lagras också de relationer den har till andra notiser. Oftast är det relationer mellan olika personer som kan utläsas ur källan, men vi har också lagt in de identifieringar vi hittat mellan olika poster. Det finns mängder av uppenbara relationer mellan poster som omtalar samma person, men det är endast ett fåtal vi lagt in. Att knyta dessa notiser till en persondatabas blir ett senare och mycket svårare projekt.

För att det skall bli någorlunda pålitliga sökresultat har vi normaliserat namnen - en dator tycker ju att Olof och Olov är två helt olika namn. Vilka normaliseringar vi gjort framgår under den rubriken nedan.

Platsnamnen är ett särskilt bekymmer, för att domböckerna sällan anger vilken socken en plats ligger. De övriga källorna handlar ju just om Rö socken, så man kan ganska säkert anta att de nämnda platserna ligger här (fast undantag finns).

När domböckerna anger ett platsnamn som finns i Rö kan man ibland avgöra om det är Rö det handlar om. Vissa platsnamn i Rö är till exempel unika i Sverige enligt Sveriges Ortnamn 1999: Agn(e)mora, Denan, Gälsby, Gullbergby, Härsby, Jälnsättra, Kullungen, Lisinge, Risby (unikt i Stockholms län) och Ticksta hör till denna kategori. För dessa platser antas att det är i Rö de ligger.

Båtmanby återfinns i två socknar i Sverige, ett i Fasterna och ett i Rö och båda platserna nämns i domboksutdragen. Där krävs alltså mer information för att veta om det är Rö eller Fasterna Båtmanby som avses.

Andra namn, som Byle, Eke, Mälby, Nibble, Näs, Söderby, Väsby och Ösby finns i snart sagt varje socken i Uppland och det är ofta omöjligt att avgöra vilken plats det är fråga om.

Ibland har vi alltså inte kunnat avgöra vilken socken platsen ligger i och då är fältet inte ifyllt.

När patronymika framgår av sammanhanget är de ifyllda även om de inte står i källan. Vi har då följt normaliseringsreglerna nedan; Eriks son får heta Eriksson, inte Ersson. På samma sätt har vi gjort med efternamn - om fadern har ett efternamn utöver patronymikon så har barnen fått dem utsatta. I många fall är detta naturligtvis inte korrekt; t ex soldatnamn gick mycket sällan i arv. Det underlättar dock att upptäcka släktrelationer när man bläddrar i databasen, så vi har tagit oss den friheten. När det gäller kända adelssläktnamn är dock inga patronymika inlagda om de inte står i källan, de kom ju ur bruk inom adeln efter Gustaf II Adolfs Riddarhusordning 1626.

När det endast står ett datum i födelseboken eller dödboken och inget sägs om vilken dag det är, antar vi att det står för dop respektive begravning.

Informationen om de olika notiserna är uppdelad på en lista med de viktigaste uppgifterna och en detaljsida, som visar alla uppgifter som finns lagrade. Man når detaljsidan genom att klicka på Id-numret i listan.

Det går att söka på epitet, förnamn, patronymikon, efternamn och plats eller ett tidsintervall och då begränsas listan till de poster som innehåller just det förnamnet etc. Fler söktips finns på söksidan där Du fyller i Dina sökbegrepp.

Man kan sortera sina träffar efter alla kolumner i listan: Ett klick på kolumnrubriken sorterar posterna i bokstavsordning efter den kolumnen, klickar Du igen så sorteras listan i omvänd ordning. Tänk på att det kan ta tid om Du har många träffar!

Undan för undan kan vi knyta ihop notiser som handlar om samma fysiska person. Det är ledtrådar som namn, makens namn, födelsedatum, plats där personen omnämns och mycket annat som möjliggör sådana identifieringar. Självfallet är det inte alltid möjligt att vara säker, men de identifieringar vi känner oss rimligt säkra på markerar vi genom att ge notisen ett "personnummer".

Detta gör det möjligt att avgränsa resultatet av en sökning till de notiser som verkligen handlar om samma person. I listan Du får upp efter en sökning står ett nummer i kolumnen "Person" för de notiser som är knutna till en viss person. Klickar Du på det numret så visas alla notiser som är knutna till den personen.

I de notiser som är personknutna har vi börjat fylla i namn och platser som saknas i källan. Ibland står det ju t ex bara att kvinnor är någons hustru, utan namn, och i bland står bara ett förnamn och en plats. Därigenom hoppas vi göra registret snabbare att söka i, och ett bättre hjälpmedel för personforskning i Rö.

Hittills är det omkring 45 % av alla notiser som är knutna till personer, men jobbet går vidare (om än långsamt).

Förkortningar

Ep = Epitet
Fn = Förnamn
Pat = Patronymikon
En = Efternamn
Sn = Socken
Mg = Morgongåva
Rd = Riksdaler
DSmt = Daler silvermynt
DKmt = Daler kopparmynt
BMT = Båtsmanstorp
BS = Backstuga
RT = Ryttartorp
ST = Soldattorp

Normaliseringar

En dator tycker ju att Olof och Olov är två helt olika namn, så för att få säkrare sökresultat måste man skriva in namnen på ett och samma sätt. Det vållar inte så mycket problem när det gäller förnamn - de flesta finns fortfarande i dag och har en mer eller mindre vedertagen stavning. I kyrkböckerna förekommer också ofta att man skrivit in smeknamn eller tvärt om, tillkonstrade latinska namnformer - dessa bör man förstås byta ut mot ursprungsformen i ett dataregister. Efternamn är det värre med, om man systematiskt stavar som det uttalas blir vissa namn svåra att känna igen. Det gäller alltså att hålla en balans mellan källtroheten och eftergifterna för den dumma datorn. Nedan följer en lista på de normaliseringar vi tillämpat i personregistren här på vår webbplats.

Brigitta sök på Birgitta
Britta sök på Brita
Alla namn på C där det uttalas K är inskrivna med K
Elena sök på Helena
Greta sök på Margareta
Gösta, Gustaf sök på Gustav
Jost eller Joust sök på Justus
Kirstin sök på Kerstin
Lisa, Lisken sök på Elisabet
Maja sök på Maria
Margeta, Margta, Margret, Margreth, Marit, Mariet sök på Margareta
Mattias sök på Mats
Olov, Oluf, Olaus sök på Olof
Päl, Pelle, Päll, Pök, Petrus sök på Per
Ersson sök på Eriksson
Linberg sök på Lindberg
Olsson, Olsdotter sök på Olofsson, Olofsdotter
Pedersson, Pedersdotter sök på Persson, Persdotter
Tomsson, Tomsdotter sök på Tomasson, Tomasdotter
Wesman sök på Västman
Ösman sök på Östman

Källor

LI:1 Rö församlings kyrkoräkenskaper Genline, Arkiv Digital Alla notiser
CI:1 Rö församlings ministerialbok Genline, Arkiv Digital Alla notiser.
CI:2 Rö församlings ministerialbok Genline, Arkiv Digital Alla notiser.
CI:3 Rö församlings ministerialbok Arkiv Digital, Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla vigselnotiser, födelsenotiser t o m 1778
CI:4 Rö församlings ministerialbok Arkiv Digital Alla vigselnotiser t o m 1799
UH Upplands handlingar Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla notiser om Röbor 1538 - 1626
ÄL Taxeringslängd för Rö socken ("Älvsborgs första lösen") Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla notiser om Röbor 1571
RUL Roterings- och utskrivningslängder för Rö socken Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla notiser om Röbor 1621 - 1631
JB Jordeboken ("Årliga räntan") för Rö socken Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla notiser om Röbor vissa år 1631 - 1753
MTL Mantalslängder för Rö socken Riksarkivet - Digitala forskarsalen Alla notiser 1650 - 1712
DB1 Domboksavskrift Nils Sundelius: "Sjuhundra härads domböcker 1601-1651", ISBN 91-7810-131-x Alla notiser om Röbor
DB2 Domboksavskrift Nils Sundelius: "Sjuhundra härads domböcker 1660-1670", ISSN 1101-7147 nr 9 Alla notiser om Röbor
DB3 Domboksavskrift Nils Edling: "Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet", Almqvist & Wiksell, Uppsala 1941 Alla notiser om Röbor
DB4 Domboksavskrift Karl Henrik Karlsson: "Upplands lagmansdombok 1490 - 1494", P.A. Norstedt & söner, Stockholm 1907 Alla (ett fåtal) notiser om Röbor
DB5 Domboksavskrift Nils Edling och Olof Svenonius: "Långhundra härads dombok 1545 - 1570", P.A. Norstedt & söner, Stockholm 1946 Alla (ett fåtal) notiser om Röbor
DB6 Domboksavskrift Nils Edling: "Upplands lagmansdombok 1578 - 79", Almqvist & Wiksell, Uppsala 1929 Alla (en enda) notis om en Röbo
DB7 Domboksavskrift Nils Edling och Olof Svenonius: "Upplands lagmansdombok 1581 och 1586", Almqvist & Wiksell, Uppsala 1950 Alla (ett fåtal) notiser om Röbor
ONR Skannat kortregister Ortsnamnregistret (www.sofi.se) Alla notiser om Röbor
JAA Avhandling J. A. Almqvist: "Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden"  P.A. Norstedt & söner, Stockholm 1931, del 1 Alla (ett fåtal) notiser om Röbor och personer som ägde mark i Rö

Sidan först publicerad 2009-01-29, senast uppdaterad 2019-06-27.